Jeżówka
Strona główna START  |   Jeżówka O JEŻÓWCE  |   Galeria zdjęć GALERIA  |   Redakcja REDAKCJA  |   Kontakt KONTAKT
» Szkody wyrządzone przez nawałnicę w naszym kościele.
Szkody wyrządzone przez nawałnicę w naszym kościele.

Szkody w naszym parafialnym kościele i na plebanii. Obejrzyj zdjęcia w galerii.

Dodane przez: Agata Dnia: 2021-06-26 14:50:14

Czytaj
» Zgłoszenie szkody wyrządzonej przez nawałnicę.

Informacja ze strony UMiG Wolbrom

W związku z nawałnicami, które przeszły nad gminą Wolbrom, w zakresie powstałych szkód, proszę dokonywać zgłoszeń na poniższe numery telefonów:

1. Infrastruktura drogowa i komunalna: tel. 32 70 65 322 - MICHAŁ BRZEZIŃSKI, MARCIN OSMENDA

2. Budynki gospodarcze, maszyny rolnicze, uprawy: tel. 32 70 65 316 – TERESA BARAN tel. 32 70 65 301 – ANETA PEREK

3. Budynki mieszkalne, uszkodzenie dachów: tel. 32 70 65 365 – DAGMARA MUSZALSKA, PAWEŁ GIESZCZYK w przypadku braku połączenia z w/w numerem proszę dzwonić pod nr: tel. 32 70 65 301 – ANETA PEREK UWAGA ROLNICY Z GMINW WOLBROM

ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM KIEDY DANY OBSZAR JEST UZNANY ZA DOTKNIĘTY NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki: 1. Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię- 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy. 2. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha. 3. Wystąpienie suszy rolniczej winno być potwierdzone spadkiem Klimatycznego Bilansu Wodnego poniżej wartości krytycznych.

CO POWINIEN ZROBIĆ ROLNIK PO STWIERDZENIU SZKÓD W JEGO GOSPODARSTWIE Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy w środkach trwałych (drzewach owocowych), gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów. Uwagi: W przypadku wystąpienia suszy w uprawach (środkach obrotowych), producent rolny składa wniosek elektroniczne przez publiczną aplikację podpisaną profilem zaufanym, która dostępna jest na stronach MRiRW. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast). Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu (Załącznik nr I.1 do wniosku rolnika), które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody. Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I), dostępnym również w urzędach gmin (miast). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

ZADANIA GMINY Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zarządzeniem wyznacza do prac w Komisji powołanej przez Wojewodę Małopolskiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, pracowników urzędu gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wzór wniosku urzędu gminy o dokonanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego szacunku szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie powstały szkody w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. (Załącznik nr II)

ZADANIA KOMISJI Oszacowania wysokości szkód dokonują członkowie Komisji: w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przez producenta rolnego do urzędu gminy wniosku o oszacowanie szkód, poprzez lustrację na miejscu, jednak nie później niż: - od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji albo; - nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny - w przypadku szkód w środku trwałym, albo; - nie później niż w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód, w przypadku szacowania szkód w budynkach, spowodowanych przez powódź. dwukrotnie, w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych (jako środkach trwałych, nie dotyczy szkód w owocach): - po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód, - po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód. Po oszacowaniu szkód przez komisję, wojewoda wdraża ustalone zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji lub powyżej 3350 zł w przypadku szkód w środkach trwałych.

 

Dodane przez: Agata Dnia: 2021-06-26 14:30:03

Czytaj
» Harmonogram wywozu odpadów.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW: ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON

PAŹDZIERNIK 2020 R.

JEŻÓWKA

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- (odbiór sprzed posesji) -01.10.2020

Odpady wielkogabarytowe - (odbiór sprzed posesji) -08.10.2020

Zużyte opony -(odbiór sprzed posesji) - MAX. 8 SZTUK -08.10.2020

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zgromadzić w wydzielonym miejscu przed bramą wjazdową, tak aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości oraz nie stanowiły zagrożenia dla pojazdów oraz dla pieszych.

Odbiór zużytych opon bez felg. Nie odbieramy opon z samochodów ciężarowych, pojazdów i maszyn rolniczych, oraz od osób prowadzących działalność gospodarczą. Maksymalna ilość opon odebranych – 8 sztuk

Odpady należy wystawić do godziny 7.00!

Dodane przez: Agata Dnia: 2020-09-26 17:26:09

Czytaj
» ŻYCZENIA
ŻYCZENIA

Kochane Mamy, dziękujemy:

za matczyną odwagę, cierpliwość, dobroć, zrozumienie,

za to, że zawsze jesteście przy dziecięcym boku,

za to, że wskazujecie drogę w mroku,

za to, że dni nasze tęczą malujecie,

za uśmiech, który ogrzewa nas w różnych chwilach życia.

Dziś z całego serca Wam dziękujemy. Dziękujemy Wam za wszystko. Dziękujemy, że jesteście!

Dodane przez: Agata Dnia: 2020-05-26 17:50:36

Czytaj
» Dzień Strażaka
Dzień Strażaka

Dziś Dzień Strażaka. Z tej okazji życzymy wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin. Składamy podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie. Życzymy bezpiecznej służby. Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam zawsze.

Dodane przez: Agata Dnia: 2020-05-04 12:09:21

Czytaj
Strony:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Menu główne

Informacja

Nowy adres strony szkoły:

spj.edu.pl
Jeżówka Wieś

Copyright (c) Jezowka.pl 2009-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa wsi Jeżówka